Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία προγραμμάτων χρηματοδότησης ΕΣΠΑ παρέχει πολλά οφέλη και συνολική βοήθεια σε Ιδρύματα όπως το Χαρίσειο. Παρέχει οικονομική υποστήριξη για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων μας, την αγορά νέου εξοπλισμού και την παροχή προηγμένης ιατρικής φροντίδας και υπηρεσιών. Με την πρόσβαση στη χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, τα γηροκομεία κάνουν σημαντικές βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις τους, συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης κτιρίων και της εγκατάστασης νέων τεχνολογιών και συστημάτων που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται. Επιπλέον, το ΕΣΠΑ συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών και φροντίδας Ηλικιωμένων στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης ενθαρρύνει την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για τους τροφίμους των σχετικών ιδρυμάτων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την εφαρμογή συστημάτων απομακρυσμένης επικοινωνίας και παρακολούθησης, που μπορούν να βοηθήσουν στην παροχή 24ωρης φροντίδας στους κατοίκους και στη μείωση της ανάγκης για νοσηλεία στην ανάπτυξη οικολογικών και ενεργειακά αποδοτικών εγκαταστάσεων που μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κόστους και στην προώθηση της βιωσιμότητας.

Συνολικά, το ΕΣΠΑ προσφέρει σημαντικά οφέλη για τους οίκους ευγηρίας στην Ελλάδα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρέχουν υψηλής ποιότητας φροντίδα, ενώ προάγουν την καινοτομία και τη βιωσιμότητα στον τομέα της υγείας.