Είστε εδώ

Ιστορικό

Το Χαρίσειο Γηροκομείο οφείλει την ύπαρξή του στο Δημήτριο Χαρίση, ο οποίος γεννήθηκε το 1814 στη Θεσσαλονίκη και πέθανε στη Μασσαλία τον Οκτώβριο του 1887. Τη διαθήκη με την οποία ίδρυσε το Γηροκομείο συνέταξε ιδιογράφως στις 15 Σεπτεμβρίου 1887 στη Μασσαλία.

Η ιδρυτική πράξη του Γηροκομείου έχει ως εξής: "Κληροδοτώ ακόμη εις την Αυτού Παναγιότητα τον ειρημένον Έλληνα Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, εν έτερον ποσόν εξ εκατόν χιλιάδων φράγκων, ελεύθερον φόρων και δικαιωμάτων κληρονομίας και άλλων εξόδων, όπερ ποσόν θα κατατεθεί μερίμνη του προειρημένου Γεωργίου Δούναβι παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος υπό την ακόλουθον εγγραφήν: Κληροδότημα Δημητρίου Χαρίση, προς όφελος του Γηροκομείου ιδρυθέντος παρ' αυτού εν Θεσσαλονίκη, του οποίου τα εισοδήματα θα εξυπηρετούν εις το διηνεκές την συντήρησιν του ιδρύματος τούτου και θα κατατίθενται κατ' έτος, δι' αυτήν την αιτίαν, ή εις τον προειρημένον Αρχιεπίσκοπον της εν λόγω πόλεως, ή εις την Ορθόδοξον Επιτροπήν της αυτής πόλεως".

Το Χαρίσειο από το 1899 (έτος έναρξης της λειτουργίας του) ως βασικό σκοπό του έχει τη γηροκομία υπεργήρων ανδρών και γυναικών, αποδεδειγμένα ενδεών και λόγω ηλικίας ανικάνων για εργασία. Όμως η δράση του Ιδρύματος δεν περιορίζεται μόνο στην περίθαλψη ατόμων τρίτης ηλικίας, καθώς ειδικές κοινωνικές ανάγκες στο πέρασμα των 100 και πλέον χρόνων της λειτουργίας του ώθησαν το Γηροκομείο να επεκτείνει τις δραστηριότητές του όπου η αγάπη για τον πάσχοντα το ζητά (όπως π.χ. περίθαλψη ορφανών, ενίσχυση αγάμων μητέρων και παραστρατημένων νεανίδων, φιλοξενία περαστικών μοναχών ή λαϊκών, σίτιση απόρων).

Κύριο μέλημα του προσωπικού του Χαρισείου είναι ο σεβασμός της ελευθερίας της προσωπικότητας των γερόντων σε συνδυασμό με την προσπάθεια δημιουργίας ατμόσφαιρας αγάπης και οικογενειακής θαλπωρής. Ως φυσικό αποτέλεσμα έρχεται η καταπολέμηση και εξουδετέρωση της περιθωριοποίησης και του μαρασμού, τραγικών απότοκων του ιδρυματι-σμού.

Η σημερινή διοίκηση, μέσα στις δύσκολες κοινωνικές συνθήκες, έχει θέσει ως στόχο την πλήρη ανακατασκευή του κτιρίου του Ιδρύματος, το οποίο από το 1968 λειτουργεί στις παρυφές του Κέδρινου λόφου προς την πλευρά της Άνω Τούμπας, προκειμένου να πληροί τις σύγχρονες προδιαγραφές. Στη νέα κτιριακή δομή θα υπάρχει η δυνατότητα για διαμονή ηλι-κιωμένων με Alzheimer και με μειωμένη όραση, και επίσης θα λειτουργεί κέντρο ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Ήδη, χάρη στην ουσιαστική συνδρομή μεγάλου ευεργέτη από την πόλη μας, η μία από τις 3 πτέρυγες παραδόθηκε το 2011 και λειτουργεί!

Φωτογραφικό υλικο

Φωτογραφικό υλικο